دوره های آموزشی تیر ماه 96
ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

دوره

مدت دوره

نوع دوره

گروه هدف

ساعت برگزاری

مدرس

1

نه راه حل ایمنیWHO

1/04/96

30/04/96

شغلی

6

غیر حضوری

بهیار،پرستار،پزشک عمومی،ماما

24-00:01

مهوش شریفی

2

مبانی مهارتهای بالینی پرستاری

05/04/96

05/05/96

 

شغلی

8

غیر حضوری

پرستار

24-00:01

مهوش شریفی

3

اصول ایزولاسیون و مراقبتهای مربوطه

05/04/96

05/05/96

شغلی

4

غیر حضوری

بهیار،پرستار،پزشک عمومی،ماما

24-00:01

فاطمه مجیر

4

اطفاءحریق و راههای پیشگیری

17/04/96

عمومی

6

حضوری

کلیه پرسنل

14-8

مهوش شریفی

5

ترومبوز وریدهای عمقی و مراقبتها

20/04/96

20/05/96

شغلی

4

غیر حضوری

بهیار،پرستار،پزشک عمومی،ماما

24-00:01

مهوش شریفی

6

جراحی ایمن

20/04/96

20/05/96

شغلی

4

غیر حضوری

بهیار،پرستار،پزشک عمومی،ماما،کاردان و کارشناس اتاق عمل،کاردان و کارشناس هوشبری

24-00:01

مهوش شریفی

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-29 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ