مسئول اموزش  :  خانم فاطمه مجیر اردکانی

تحصیلات:    کارشناس پرستاری

سوابق:     10 سال (بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان شرح وظایف:

سوپر وايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت هاي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامائي مركز آموزشي – درماني و توانبخشي تحت نظارت مدير پرستاري و جهت اهداف سازمان را بعهده دارد . شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت بشرح زير مي باشد :

1  ) تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت)

2) تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامائي و كاركنان جديد الورود |)

3) تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4  ) اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري ومشاركت ساير گروهها

5 ) تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6 ) تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري و مامائي مورد نياز مددجويان

7  ) هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامائي

8  ) پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامائي

9 )  تشكيل كميته آموزش پرستاري

10 ) هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

11  ) پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

12 ) همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

13 ) همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

14  ) همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15 ) برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري و مامائي

16  ) ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17  ) همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

18 ) هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19 ) هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

20  ) هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

21 ) ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

22 ) كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

23 ) كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

24 ) ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايتمندي مددجويان

- بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

25 )  كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي براساس سرانه آموزش پرستاري

26 ) مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

27 ) شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط پرستاري

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-31 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ