پمفلت آموزشي چيست؟

پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . در ابعاد كاغذA4

تهيه ميشود و به طور معمول در سه ستون تنظيم می گردد


اين رسانه مي تواند آموزشي ، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد وبه دليل حجم كم ،

در وقت خواننده صرفه جویی می گرددپمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده قرار می گيرد

. به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند


اين رسانه را در مكان هاي عمومي و به هنگام درخواست افراد ميتوان به آنها ارائه نمود
موضوعات عمده مورد بررسي در اين ر سانه عبارت است از :

1-بيماريها

2-معرفي وسايل و روشها

3-رفتار هاي بهداشتياصول كلي تهيه اين رسانه عبارت است از:

_منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود

استفاده از تصاوير و رنگهاي جالب

بر خورداري از زبان

_ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر پمفلت

داشتن پيامهايي كه مي بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد.

رسانه پمفلت در سه قسمت


1-روي جلد

2-صفحات داخلي

3-صفحه پشت جلد بررسي ميشود.
صفحه روي جلد:


-نام و نشان ساز مان تهيه كننده قيد ميشود.

-عنوان نشريه قيد ميشود.

-تصوير متناسب با موضوع ، طرح ميشود.

-نام فرد ، واحد يا مركز تهيه كننده ، قيد ميشود.

-نام ناشر ، شماره و تاريخ انتشار ( براي زمان انتشار نهائي ) قيد ميشود.

-گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شود.
صقحات داخلي:

-با نام خدا آغاز ميشود
-در مقدمه اهميت موضوع قيد ميشود.

-از تصاوير مناسب با شرايط محلي استفاده ميشود.

-از تنوع رنگ استفاده ميشود.

-ادبيات به كار رفته ، ساده و قابل فهم مي باشد.

-پيامها كوتاه بوده و براي گروه هدف پمفلت مفهوم مي باشد.-اگر موضوع بررسي يك بيماري باشد موادر زير رعايت ميشود.


-معرفي كلي بيماري

-راه هاي سرايت يا ابتلا به بيماري

-پيش گيري و درمان بيماري
-اگر موضوع پمفلت ، طريقه استفاده از وسايل و يا روشها باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

-زمان استفاده

-مكان استفاده از وسيله

-مدت استفاده از وسيله يا روش -طرز تهيه يا استفاده و تاثيرات وسيله يا روش-اگر موضوع پمفلت بررسي رفتار باشد ، موارد زير رعايت ميشود.

-فايده يا ضرر رفتار مورد نظر.صفحه پشت جلد پمفلت


-در صورت نياز از هشدار يا شعار ، آيه ، روايت يا نقل قول ( يكي يا چند مورد ) استفاده ميشود.  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-16 17:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ