1.        شرح وظایف

2.        تدوین برنامه عملیاتی واحد، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه عملیاتی زیر گروهها؛

3.        انجام نیاز سنجی آموزشی در حیطه بیماران،کارکنان و جامعه

4.        نظارت بر نیازسنجی های انجام شده در حیطه بیماران،کارکنان و جامعه

5.        طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد در بیماران،کارکنان و جامعه

6.         تعامل با واحد آموزش بیمارستان؛

7.        ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت و نظارت بر استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت به بیماران،کارکنان و جامعه

8.        -آموزش نیروهای ورودی (عمومی و اختصاصی)در ارتباط با مباحث واحد ارتقاء سلامت؛

9.        مشارکت در گسترش برنامه های سلامت جامعه؛

10.     جمع آوری ،تحلیل و بازخوردهای مربوط به فعالیت های آموزش سلامت در حیطه بیماران،کارکنان و جامعه

11.     اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقاء سلامت دانشگاه؛

12.     شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقاء سلامت؛

13.     تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش مرتبط با واحد ارتقا، سلامت؛

14.     شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط؛

15.     شرکت در دوره های آموزشی مرتبط؛

16.     انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-2 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ