واحد ارتقاء سلامت با هدف تبدیل بیمارستان از یک محل تشخیصی و درمانی صرف به مکانی برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقا دهنده سلامت در حیطه بیماران،کارکنان و کلیه آحاد جامعه با رسالت تغییر نگرش درمان محور به نگرش سلامت محوربا آموزش خود مراقبتی ،مقابله و سازگاری با بیماریهای مزمن و مرتبط با سبک زندگی ،پیروی از درمان تشکیل گردید.
مسول واحد:مهوش شریفی دکترای روانشناسی سلامت
اعضای کمیته:
آقای دکتر مسعود عابد –ریاست بیمارستان
خانم مهرناز مصباح-مدیریت داخلی و مترون بیمارستان
خانم پریوش حسینی-سوپروایزور بالینی و مسول ـموزش به بیمار
خانم فاطمه مجیر-سوپروایزور آموزشی و کنترل عفونت
خانم حمیده رستمی-کارشناس تغذیه
خانم مریم صالحی- مسول بخش بستری
خانم فهیمه محسن خواه-مسول اتفاقات
خانم زهره خلفی-مسول ccu
خانم الهام معاضدیان-مسول زایشگاه
خانم میترا حسینیان-مسول بهبود کیفیت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-2 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ