مسئول بخش پرستاری : 


                                سرکار خانم مهرناز مصباح اردکانی

       شرح وظا یف مدیر دفتر پرستاری به شرح زیر می باشد :

          1-      برنامه ریزی در زمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعا لیتهای ارائه خد مات مدد جویان
          2-      گرداوری اطلا عات از :
مرکز شامل :
نمودار سازمانی مصوب ، هدف ،نوع فعالیت ،گزارشات ما هیانه و سالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری ،پرونده های کارکنان ،مصاحبه با کارکنان
مدد جویان :
برحسب نوع بستری ،نیاز مراقبتی ،خدمات ارائه شده
 منابع شامل نیروی انسانی :پرستاران ،بهیاران ،کمک بهیاران ، تکنسینها و کاردانهای اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ( ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات )
3-      شرکت فعال در نها دهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
         4-      تعیین اهداف کو تاه مدت ،میان مدت ، دراز مدت مبتنی بر نیازها جهت حفظ و ارتقا سطح سلا مت و رفاه اجتماعی مدد جو
         5-      تعیین خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
         6-      برنا ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص  با شرح وظایف مدون ( اموزشی ،پژوهشی ، کنترل ونظا رت کنترل عفونت )
         7-      ارائه را هکار به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 
 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-22 9:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ