برنامه 24ساعته پزشکان اتفاقات بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان شهریور 96

تاریخ

ایام هفته

پزشك كشيك

پزشک آنکال

1/6/96

چهارشنبه

دکتر میرحسینی

 

2/6/96

پنجشنبه

دکتر طالبی

 

3/6/96

جمعه

دکتر سیداحد حسینی

 

4/6/96

شنبه

دکتر میرحسینی

 

5/6/96

یکشنبه

دکتر بهرامی

 

6/6/96

دوشنبه

دکتر صالحی

 

7/6/96

سه شنبه

دکتر میرحسینی

 

8/6/96

چهارشنبه

دکتر محمودی

 

9/6/96

پنجشنبه

دکتر صالحی

 

10/6/96

جمعه

دکتر سید احد حسینی

 

11/6/96

شنبه

دکتر میرحسینی

 

12/6/96

یکشنبه

دکتر محمودی

 

13/6/96

دوشنبه

دکتر صالحی

 

14/6/96

سه شنبه

دکتر میرحسینی

 

15/6/96

چهارشنبه

دکتر بهرامی

 

16/6/96

پنجشنبه

دکتر صالحی

 

17/6/96

جمعه

دکتر سید احد حسینی

 

18/6/96

شنبه

دکتر میرحسینی

 

19/6/96

یکشنبه

دکتر بهرامی

 

20/6/96

دوشنبه

دکتر محمودی

 

21/6/96

سه شنبه

دکتر میرحسینی

 

22/6/96

چهارشنبه

دکتر بهرامی

 

23/6/96

پنجشنبه

دکتر محمودی

 

24/6/96

جمعه

دکتر سیداحد حسینی

 

25/6/96

شنبه

دکتر محمودی

 

26/6/96

یکشنبه

دکتر میرحسینی

 

27/6/96

دوشنبه

دکتر صالحی

 

28/6/96

سه شنبه

دکتر بهرامی

 

29/6/96

چهارشنبه

دکتر صالحی

 

30/6/96

پنجشنبه

دکتر سیداحد حسینی

 

31/6/96

جمعه

دکتر بهرامی

 

رونوشت :

1- اتفاقات         2- آزمایشگاه      3- دیالیز      4- مدیریت/ مترون     5- مدارک پزشکی     6- آقای عابدینی    7- درمانگاه تخصصی     8- سوپروایزری     9- کارشناس IT بیمارستان و شبکه

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-30 7:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ